Πρόεδρος

Γιώργος Ινιάτης

University of Edinburgh

Οργανωτικός Γραμματέας

Εβίτα Τουτουντζιάν

University of Sunderland

Γενικός Γραμματέας

Αντρη Αβερκίου

University of Lancaster

Ταμίας

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

University of Nottingham

Μέλος

Σώτια Ανδρέου

University of Central Lancashire

 

Πρόεδρος

Αλέξανδρος Αποστόλου

University of Manchester

Οργανωτικός Γραμματέας

Γιώργος Φιλιππίδης

University of Manchester

Γενικός Γραμματέας

Εβίτα Τουτουντζιάν

University of Sunderland

Ταμίας

Γιώργος Παναγιώτου

University of Manchester

Μέλος

Σώτια Ανδρέου

University of Central Lancashire

Πρόεδρος

Αλέξανδρος Αποστόλου

University of Manchester

Πρόεδρος Β΄

Γιώργος Φιλιππίδης

University of Manchester

Οργανωτικός Γραμματέας

Αντρέας Γεωργιάδης

University of Manchester

Γενικός Γραμματέας

Αγγελική Ανδρέου

University of Central Lancashire

Ίδρυση «Επιτροπής Βορείου Ηνωμένου Βασιλείου»

Λονδίνο, 02 Οκτωβρίου 2010

Με βάση το δικαίωμα που δίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει του Άρθρου 1, Παραγράφου Α του Καταστατικού, αποφασίζεται η ίδρυση της «Επιτροπής Βορείου Ηνωμένου Βασιλείου». Η ίδρυση της Επιτροπής αποτελεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν τροποποιεί το Καταστατικό του Κινήματος.

Το έμβλημά της είναι ίδιο με του ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΦΗΒ, με την προσθήκη της φράσης «Επιτροπή Βορείου Η.Β.», κάτωθεν του εμβλήματος. Η Επιτροπή οφείλει να διατηρεί ρητά όλες τις πρόνοιες του Καταστατικού του ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΦΗΒ, να συντελεί στην εκπλήρωση των στόχων του Κινήματος, όπως αυτοί ορίζονται από το Καταστατικό, και να μεταφέρει τον λόγο του ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΦΗΒ στους φοιτητές του Βορείου Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα γεωγραφικά όρια της Επιτροπής αρχίζουν από το Stoke-on-Trent και εκτείνονται προς τα βόρεια καλύπτοντας μέρος της Βόρειας Αγγλίας, τη Σκοτία και την Βόρειο Ιρλανδία. Η Επιτροπή υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΦΗΒ και οφείλει να ακολουθεί τη γραμμή που χαράσσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα όμως, διατηρεί την δική της αυτονομία και αποφασίζει για τον δικό της τρόπο δράσης και λειτουργίας, σε συνάρτηση πάντα με τις αρχές και την ιδεολογία του ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΦΗΒ.

Η Επιτροπή δύναται να οργανώνει και να πραγματοποιεί δικές της εκδηλώσεις, όπως επίσης και να διαχειρίζεται δικό της ταμείο. Οι οικονομικοί πόροι της Επιτροπής περιγράφονται στο Άρθρο 9 του εν ενεργεία Καταστατικού. Η Επιτροπή οφείλει να καταγράφει όλες τις οικονομικές της συναλλαγές, σε ειδικό βιβλίο συναλλαγών, και να επιτρέπει την όψη του συγκεκριμένου βιβλίου, στο εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΦΗΒ, όταν και εφόσον ζητηθεί. Επίσης, διατηρεί δικό της αρχείο μελών, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 4 του εν ενεργεία Καταστατικού του Κινήματος, και δύναται να τροποποιήσει τις θέσεις της Επιτροπής, να προσθέσει και να διαγράψει μέλη, κατά την δική της κρίση. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις μελών, όπως αυτές απορρέουν από το Άρθρο 6 του Καταστατικού του Κινήματος.

Η «Επιτροπή Βορείου Η.Β.» υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση μια φορά τον χρόνο και να εκλέγει τα νέα μέλη που θα την απαρτίζουν. Όλα τα εν ενεργεία μέλη της Επιτροπής, όπως καταγράφονται στο αρχείο μελών, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην Επιτροπή. Δικαίωμα ψήφου κατέχει και η ολομέλεια του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΦΗΒ. Η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των μελών της Επιτροπής, στην πρώτη της συνεδρία. Τέλος, η «Επιτροπή Βορείου Η.Β.» δύναται να διαλυθεί με απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΦΗΒ.

Διοικητικό Συμβούλιο
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου