Α) Ιδρύεται Σωματείο με το όνομα Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου με έδρα τη Λευκωσία, που αποτελεί συνέχεια της ιδρυθείσας την 15η Νοεμβρίου 2006 στο Λονδίνο φοιτητικής ένωσης Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Τηρούμενων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, το σωματείο επιφυλάσσει το δικαίωμα του για δημιουργία παραρτημάτων σε οποιαδήποτε πόλη της Κύπρου και στο εξωτερικό με βάση Εσωτερικούς Κανονισμούς που ψηφίζει και εφαρμόζει.

Β) Το έμβλημα και η σφραγίδα του σωματείου είναι κυκλική και φέρει φιγούρες φοιτητών που κρατούν πάνω από τα κεφάλια τους ένα πανό. Κάτω από τις φιγούρες αναγράφεται η λέξη «ΜΕΤΩΠΟ» ενώ πιο κάτω συμπληρώνεται η ονομασία «ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η.Β.».

Α) Το Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου είναι Αυτόνομη Φοιτητική Ένωση φοιτητών που φοιτούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι έχουν έντονη εθνική και κοινωνική συνείδηση και αποτελούν πρεσβευτές της ιδιαίτερής μας πατρίδας σε μια πολυπολιτισμική χώρα. Προέρχεται από τους φοιτητές και είναι ταγμένη να υπηρετεί τα συμφέροντα του φοιτητικού κινήματος καθώς και τα συμφέροντα της κοινωνίας, της πατρίδας και του έθνους μας. 

Β) Το Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου είναι ένα Αυτόνομο, Αδέσμευτο, Υπερκομματικό, Μη-Κερδοσκοπικό σωματείο, με εθνοκεντρικό προσανατολισμό και που ουδεμία σχέση έχει με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, πρόσωπο ή σχήμα, κομματική παράταξη ή νεολαία. Τηρεί ίσες αποστάσεις από όλους τους ιδεολογικούς σχηματισμούς και κρίνει την εκάστοτε περίπτωση βάσει του πραγματικού συμφέροντος του σωματείου και των μελών του.

Γ) Πιστεύει στην αναγκαιότητα του φοιτητικού συνδικαλισμού σαν μέσο προώθησης των φοιτητικών προβλημάτων και την ζύμωση και διάπλαση του φοιτητή στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Δ) Οι αρχές του στηρίζονται στις πανανθρώπινες αξίες της Ελευθερίας των λαών και του ατόμου, της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Πιστεύει στην ισότητα, στην αξιοκρατία, στον διάλογο και στην ελεύθερη έκφραση ιδεών όπως εκφράζονται στα πλαίσια του Δημοκρατικού πολιτεύματος.

Ε) Πιστεύει στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιδίωξη ειρηνικής επίλυσης των διεθνών προβλημάτων, και στον σεβασμό της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών.

ΣΤ) Θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση της Ελευθερίας του τόπου μας είναι η Απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών μας με την πλήρη και άνευ όρων αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και των Τούρκων εποίκων, την επιστροφή των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες και την διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, μέσω μίας δίκαιης και λειτουργικής λύσης που διασφαλίζει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. 

Α) Το Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου σκοπεύει στην ενδυνάμωση του φοιτητικού κινήματος, απαλλαγμένου από κομματικά συμφέροντα ώστε να καταστεί δυνατό να προωθήσει και να επιλύσει τα φοιτητικά προβλήματα, με την συστράτευση όλων των φοιτητών που ασπάζονται τις θέσεις του και την κινητοποίησή τους για επίτευξη των στόχων του.

Β) Στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων της φοιτητικής κοινωνίας, είτε αυτά έχουν σχέση με ενδοπανεπιστημιακά είτε με εξωπανεπιστημιακά θέματα και στην παροχή βοήθειας και συμβουλών περί των θεμάτων αυτών.

Γ) Αποσκοπεί στην τεκμηριωμένη ενημέρωση και πολύπλευρη διαφώτιση του Κύπριου φοιτητή, ώστε να επιτευχθεί η αφύπνιση της νεολαίας και εν γένει όλων των πολιτών σε εθνικά και κοινωνικά θέματα. Επίσης επιδιώκει στην ενημέρωση και διαφώτιση των πολιτών άλλων χωρών για τα προβλήματα της πατρίδας μας, με την διενέργεια εκστρατειών στο εξωτερικό.

Δ) Σκοπός του Μετώπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου είναι να συμβάλει στους αγώνες του νησιού μας για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, ως πρόβλημα ΕΙΣΒΟΛΗΣ και ΚΑΤΟΧΗΣ. Αντιτίθεται σε οποιαδήποτε Άδικη, Αντιδημοκρατική, Ρατσιστική και Μη Βιώσιμη λύση που θα εγκυμονεί κινδύνους όσον αφορά την Κρατική Υπόσταση και την Κοινωνική Συνοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, που δεν θα κατοχυρώνει όλες τις ελευθερίες του ατόμου και που θα οδηγεί στη νομιμοποίηση και μονιμοποίηση της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Επιδίωξη μας είναι όπως κληθεί ο λαός μας – ανεπηρέαστος από όποια ξένα προς αυτόν συμφέροντα – να αποφασίσει για το μέλλον του σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την αρχή της Αυτοδιάθεσης.

Ε) Προσανατολίζεται προς τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στη μέγιστη αξιοποίηση αυτών καθώς και τον οργάνων της για την αναβάθμιση της κοινωνικής ζωής του Κύπριου πολίτη και την προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων.

ΣΤ) Πιστεύει ότι πρέπει να επιδιωχθεί η όσον το δυνατόν καλύτερη συνεργασία και συμπόρευση με την Ελλάδα και τον Ελληνισμό γενικότερα,, με έμφαση στους τομείς της διπλωματίας, της οικονομίας, της άμυνας και του πολιτισμού. 

Ζ) Όλοι οι σκοποί και στόχοι του σωματείου ως περιγράφονται ανωτέρω, θα πραγματοποιούνται και θα επιδιώκονται με ειρηνικά και δημοκρατικά μέσα και πλαίσια.

Α) Κάθε Κύπριος πολίτης που φοιτά στο Ηνωμένο Βασίλειο δικαιούται να είναι μέλος του Μετώπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, εφ΄ όσον:
1) Ασπάζεται και προάγει τις αρχές, την ιδεολογία και τη δημοκρατική λειτουργία του σωματείου όπως περιγράφονται στο παρόν καταστατικό.
2) Μετέχει υπό την ατομική του ιδιότητα και με ανεξαρτησία από οποιοδήποτε πολιτικό ή κομματικό σχήμα: Νοείται ότι είναι ασυμβίβαση η συμμετοχή στο Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, φοιτητών που κατέχουν αξίωμα σε κομματική φοιτητική παράταξη, κομματική νεολαία ή κόμμα.
3) Η εγγραφή μέλους γίνεται με γραπτή αίτηση του υποψηφίου μέλους στο Δ.Σ. ή μέσω της ιστοσελίδας. Το Δ.Σ. αποφασίζει επί της αιτήσεως στην αμέσως επόμενη συνεδρία του.

Β) Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται κατά καιρούς από το Δ.Σ. και δεν είναι κατώτερο από 5 ευρώ.

Γ) Αιτητές των οποίων η αίτησις για εγγραφή απερρίφθη έχουν δικαίωμα όπως αποταθούν για εγγραφή στην αμέσως επόμενη ετήσια τακτική Γ.Σ. η οποία αποφασίζει τελεσίδικα.

Δ) Παράλληλα στο ΜΕΤΩΠΟ μπορούν να ενταχθούν με την ιδιότητα του υποστηρικτή φοιτητές οι οποίοι είναι πολίτες άλλων χωρών και οι οποίοι πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις

Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και ορισμού τους στις διάφορες θέσεις της οργάνωσης, της συμμετοχής σε όλες της τις εκδηλώσεις του σωματείου, της εισήγησης απόψεων, θεμάτων ή λύσεων και της απολαύσεως όλων των δικαιωμάτων τα οποία δικαιούνται εκάστοτε λόγω της ιδιότητας του μέλους.

Α) Τα μέλη έχουν υποχρέωση να πειθαρχούν στο καταστατικό, να συμμορφώνονται στις αρχές και τους κανονισμούς του σωματείου, να σέβονται τις αποφάσεις του, να εργάζονται ανιδιοτελώς και αφιλοκερδώς για την προώθηση των σκοπών του και να μη διασύρουν με τις πράξεις τους το όνομά του.

Β) Να πειθαρχούν και να τηρούν τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και να λαμβάνουν ανελλιπώς μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις της οργάνωσης.

Γ) Να εκπληρώνουν τακτικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στην οργάνωση.

Α) Εξαιρουμένων των μελών του Δ.Σ., μέλος του σωματείου που προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες από το καταστατικό ή τείνει να διαβάλει το καλό του όνομα με τις πράξεις του υπόκειται στην επιβολή των εξής ποινών.

1) Επίπληξη
2) Τρίμηνη προσωρινή αποβολή
3) Αποβολή από την οργάνωση

Β) Για όλες τις ποινές αποφασίζει το Δ.Σ. Ο φοιτητής που του έχει επιβληθεί οποιαδήποτε από τις ποινές 2 και 3 έχει δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση του Δ.Σ. με πρότασή του στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. του σωματείου.

Γ) Για την επιβολή της ποινής της αποβολής (3) είναι αναγκαία η παρουσία τουλάχιστον 7 μελών του Δ.Σ. και τέσσερις ψήφοι τουλάχιστον υπέρ της αποβολής.

Α) Κάθε μέλος χάνει την ιδιότητα του:

1) Με την πλήρη και οριστική αποπεράτωση των σπουδών του.
2) Μετά από την υποβολή γραπτής παραίτησης στο Δ.Σ.
3) Μετά από αποβολή ως διαλαμβάνεται στο Άρθρο 7.Α.4. ή, εάν πρόκειται για μέλος του Δ.Σ., κατόπιν παύσης ή παραίτησης ή εκπτώσεως του ως περιγράφεται στο Άρθρο 14, εδάφια.Β , Δ και Ε.

Β) Η ιδιότητα του μέλους μπορεί στις περιπτώσεις 2 και 3 να επανακτηθεί με επανάληψη της αιτήσεως του Άρθρου 4.Α.3 του παρόντος και εφόσον αυτό κριθεί πρέπον από το Δ.Σ.

Α) Οι πόροι του Μετώπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου προέρχονται:
1) Από τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών.
2) Από εθελοντικές εισφορές των μελών.
3) Από εισφορές φίλων της οργάνωσης.
4) Από κρατικές ή άλλες χορηγίες.
5) Από διάφορες εκδηλώσεις.

Β) Το Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου δεν δέχεται εισφορές από άτομα ή οργανώσεις χωρίς το Δ.Σ. να δώσει προς τούτο εξηγήσεις, εάν κρίνει ότι η τοιαύτη εισφορά έχει σκοπό την εξάρτηση και τον επηρεασμό της οργάνωσης και ειδικά δεν δέχεται εισφορές από πολιτικά κόμματα ή πρόσωπα.

Τα όργανα του Μετώπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Α) Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε τακτική, έκτακτη και καταστατική και είναι το ανώτατο όργανο του Μετώπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου.

Β) Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά τον χρόνο κατά τον μήνα Ιούλιο και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. δια ενημερώσεως των μελών με γραπτή ανακοίνωση που κοινοποιείται στα μέλη προσωπικά ή μέσω του τύπου ή μέσω ιστοσελίδας και εκλέγει το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή όπως ορίζεται από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του σωματείου.

Γ) Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αν το ζητήσουν 5 μέλη του ή μετά από ενυπόγραφη αίτηση του 1/3 των μελών του σωματείου.

Δ) Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από 1 Πρόεδρο και 2 μέλη τα οποία εισηγούνται οι παριστάμενοι στη Γ.Σ. και εκλέγονται με ξεχωριστή ψηφοφορία. Αν κατά τη διαδικασία της Γ.Σ. θα εκλεγεί νέο Δ.Σ., το προεδρείο ασκεί καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής τα μέλη της οποίας δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. ή για την Ε.Ε.

Ε) Απαρτία στις Γενικές Συνελεύσεις αποτελούν τα μισά πλέον ενός οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Μετώπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. αναβάλλεται για μια ώρα και τότε οι παρόντες θεωρούνται απαρτία. Όλες οι αποφάσεις (πλην όσων καθορίζουν τα άρθρα 18 και 19) παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Συμβούλιο) είναι εννιαμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του είναι ενιαύσια και καταρτίζεται σε σώμα ευθύς μετά την εκλογή του.
Αποτελείται από:
1) Πρόεδρο
2) Αντιπρόεδρο
3) Γενικό Γραμματέα
4) Οργανωτικό Γραμματέα
5) Ταμία
6) Εκπρόσωπο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
7) Γραμματέα Αποδήμων και Διεθνών Σχέσεων
8) Γραμματέα φοιτητικών θεμάτων

Το Συμβούλιο:
1) Συνεδριάζει εβδομαδιαία και έκτακτα αν ζητηθεί από τουλάχιστον 3 μέλη του. Στις συνεδριάσεις απαρτία αποτελούν τα μισά πλέον ενός από τα μέλη του και προεδρεύονται από τον πρόεδρο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.
2) Διευθύνει τις υποθέσεις του σωματείου σύμφωνα με τους σκοπούς και τις πρόνοιες του καταστατικού.
3) Δημιουργεί και ορίζει επιτροπές που θα επιλαμβάνονται επί μέρους θεμάτων.
4) Διορίζει αντιπροσώπους του σωματείου στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Η.Β. με τους οποίους συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αφουγκραστεί τους προβληματισμούς και τις σκέψεις των φοιτητών των Ιδρυμάτων αυτών και για να εκφραστούν απόψεις και να τεθούν προτάσεις εκατέρωθεν.
5) Συντάσσει τον προϋπολογισμό, ελέγχει και χειρίζεται τα οικονομικά.
6) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων και εκτελεί τις αποφάσεις τους.
7) Παραδίδει τα βιβλία εσόδων και εξόδων στην Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο.

Α) Παράβαση και/ή υπέρβαση των καθηκόντων και/ή αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ.  ως περιγράφονται στο Άρθρο 13 και 16 αντίστοιχα, θεωρείται παραβίαση του καταστατικού του σωματείου.

Β) Μέλος του Δ.Σ. που προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες από το καταστατικό υπόκειται σε παύση και αποβολή από το σωματείο κατόπιν λήψης απόφασης διά της απλής πλειοψηφίας των παρόντων μελών σε Γενική Συνέλευση ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία ως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

Γ) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε (5) συνεδριάσεις αυτοδικαίως τίθεται εκτός Δ.Σ. ωστόσο δεν χάνει την ιδιότητα του μέλους στο σωματείο.

Δ) Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. δύναται να υποβάλει γραπτώς την παραίτηση του στο Δ.Σ. Παραίτηση που έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. δεν μπορεί να ανακληθεί.

Ε) Μέλος του Δ.Σ. το οποίο καταδικάστηκε και στο οποίο επεβλήθη οποιαδήποτε ποινή από νόμιμο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου κατόπιν διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, εκπίπτει της θέσης του στο Δ.Σ. και αποβάλλεται από το σωματείο άνευ περαιτέρω ενεργειών εκ μέρους οποιουδήποτε σώματος ή οργάνου του σωματείου.

ΣΤ) Την θέση έκπτωτου ή παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. παίρνει ο εκάστοτε επιλαχών στις αρχαιρεσίες.

Ζ) Ο αριθμός των επιλαχόντων δεν μπορεί να είναι πέραν των τεσσάρων (4). Εν περιπτώσει αναπληρώσεως τεσσάρων θέσεων με επιλαχόντες και εάν κενωθεί άλλη θέση τότε συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Η) Η ιδιότητα του μέλους δύναται να επανακτηθεί με επανάληψη της αιτήσεως του Άρθρου 4.Α.3 του παρόντος και εφόσον αυτό κριθεί πρέπον από το Δ.Σ. Νοείται ότι επανάκτηση της ιδιότητας του μέλους από πρώην μέλος του Δ.Σ. δεν επιφέρει και επανάκτηση της θέσης του εν λόγω μέλους στο Δ.Σ. και/ή των καθηκόντων και/ή αρμοδιοτήτων αυτού. 

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα όπως διαφοροποιεί την μορφή και τις θέσεις του Δ.Σ. και τον επανακαταμερισμό υπευθυνοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναλόγως των αναγκών της οργάνωσης.

Α) Πρόεδρος
Επιβλέπει και εποπτεύει το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, των επιτροπών και των αντιπροσώπων του Μετώπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Εκπροσωπεί νομικά και μη το σωματείο και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και προεδρεύει αυτών. Σε περίπτωση απουσίας του αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο. Αντιπροσωπεύει την οργάνωση σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της και την εκπροσωπεί εξώδικα και ενώπιον κάθε δικαστικής, δημόσιας ή άλλης αρχής.

Β) Αντιπρόεδρος
Επικουρεί τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα και τον αντικαθιστά σε περίπτωση απουσίας του. Έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει συνεδρίαση του Δ.Σ. όταν ο Πρόεδρος ολιγωρεί εφόσον έχει την σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα και του Οργανωτικού Γραμματέα.

Γ) Γενικός Γραμματέας
Τηρεί σε ειδικό βιβλίο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και ημερολόγιο με τη δράση του σωματείου . Επίσης τηρεί το αρχείο της οργάνωσης, καθώς και φάκελο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Μεριμνεί για την διαβίβαση της αλληλογραφίας στον Εκπρόσωπο Τύπου και της ενημέρωσης κάθε μέλους για τις πληροφορίες των βιβλίων που τηρεί. Φυλάττει τη σφραγίδα της οργάνωσης με την οποία σφραγίζει κάθε έγγραφο και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

Δ) Οργανωτικός Γραμματέας
Είναι υπεύθυνος για την οργανωτική δομή του Μετώπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Συντονίζει την δράση του Δ.Σ, των επιτροπών και των αντιπροσώπων του σωματείου. Ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη τόσο των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, όσο και των Γενικών Συνελεύσεων. Διατηρεί μητρώο μελών.

Ε) Ταμίας
Εισπράττει κάθε έσοδο και εκδίδει τυπωμένη και αριθμημένη απόδειξη. Καταθέτει τα έσοδα σε τραπεζικό λογαριασμό. Κρατεί το βιβλίο του Ταμείου και εκτελεί τις πληρωμές που εγκρίνει το Δ.Σ. Για κάθε πληρωμή ή ανάληψη μαζί με τον Ταμία υπογράφει και ο Πρόεδρος.

ΣΤ) Εκπρόσωπος Τύπου
Διατηρεί επαφές με τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για προώθηση μέσω αυτού των θέσεων της οργάνωσης. Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση δημοσιογραφικών διασκέψεων για την καλύτερη ενημέρωση των μελών της ευρύτερης φοιτητικής κοινότητας και του κοινού. Διατηρεί δικό του αρχείο με όσα κατά καιρούς γράφονται στον τύπο για το Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου.

Ζ) Γραμματέας Αποδήμων και Διεθνών Σχέσεων
Διατηρεί σχέσεις με τη Κυπριακή Παροικία του Η.Β. και άλλες ομογενειακές οργανώσεις, φοιτητικές ή μη και επιδιώκει επαφές με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς νεολαίας και φοιτητικές κοινότητες. Δημιουργεί συνδέσμους με το εξωτερικό που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

Η) Γραμματέας Φοιτητικών Θεμάτων
Παρακολουθεί από κοντά τα φοιτητικά προβλήματα και καταρτίζει εισηγήσεις γι΄ αυτά προς το Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.

Α) Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, ανεξάρτητη και εκλέγεται από την Γ.Σ. για ένα χρόνο και έχει καθήκον την άσκηση του ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. Υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην τακτική ή έκτακτη Γ.Σ.

Β) Η Γ.Σ. δύναται δια αποφάσεως της να διορίσει αναγνωρισμένο Ελεγκτικό Οίκο αντί Εξελεγκτικής Επιτροπής ο οποίος θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτή.

Γ) Η Ε.Ε. ή ο Ελεγκτικός Οίκος δικαιούνται όταν το ζητήσουν να κάνουν έλεγχο οποιουδήποτε βιβλίου ή δηλωτικού εσόδων και εξόδων και το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να παραδώσει για έλεγχο τα πιο πάνω.

Α) Τροποποιήσεις στο καταστατικό γίνονται από Καταστατική Γενική Συνέλευση την οποία συγκαλεί το Δ.Σ., μετά από εισήγηση του ίδιου του Συμβουλίου ή μετά από γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το 1/5 τουλάχιστον των μελών. Για τις αλλαγές αυτές απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον ¾ των παρόντων μελών. Απαρτία θεωρείται όταν είναι παρόντες τα 2/3 των μελών της οργάνωσης.

Β) Ειδικά για τροποποιήσεις που αφορούν τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 18 και 19 απαιτείται η συναίνεση των ¾ των μελών του Μετώπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου.

Γ) Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις εγκριθούν στο καταστατικό τίθενται σε ισχύ από την ψήφισή τους. Στο τέλος του καταστατικού σημειώνεται η ημερομηνία κατά την οποία επήλθε έκαστη τροποποίηση.

Α) Το Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου διαλύεται με απόφαση που λαμβάνεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη ειδικά για τον σκοπό αυτό με τον ίδιο τρόπο που προνοεί το άρθρο 18 παρ. Α. Απαιτείται για τούτο η παρουσία ¾ των μελών και πλειοψηφία ¾ των παρόντων.

Β) Το Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου διαλύεται στην περίπτωση κατά την οποία ένεκα μακράς αδρανείας συνάγεται εγκατάλειψη των σκοπών  του Σωματείου.

Γ) Σε περίπτωση διάλυσης, η τελευταία διοίκηση του σωματείου θεωρείται αυτοδικαίως και οι εκκαθαριστές της περιουσίας του σωματείου. Στην περίπτωση κατά την οποίαν υπάρχουν χρέη και υποχρεώσεις προς πληρωμή αυτά θα τακτοποιηθούν από την περιουσία του σωματείου και η εναπομείνασα περιουσία περιέρχεται σε αυτόνομες οργανώσεις και/ή σωματεία που επιδιώκουν κοινούς ή παρεμφερείς σκοπούς κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.