Το σωματείο ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”στο οποίο υπάγεται η διαδικτυακή πύλη https://www.metopo.org.uk/, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του https://www.metopo.org.uk/ μόνον εφόσον  αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενο τους.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το σωματείο ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” στο οποίο ανήκει η διαδικτυακή πύλη https://www.metopo.org.uk/,  προσφέρει στους επισκέπτες/χρήστες τις διαδικτυακές της υπηρεσίες υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να χρησιμοποιήσει τις διαδικτυακές υπηρεσίες και σελίδες του https://www.metopo.org.uk/ μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”δίνει πρόσβαση στους επισκέπτες/χρήστες σε μια σειρά υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών και πηγών στις οποίες μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται διάφορα εργαλεία επικοινωνίας, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου.

Στις σελίδες και τις υπηρεσίες που παρέχει στον διαδικτυακό της τόπο συμπεριλαμβάνονται και διαφημίσεις κάθε διαθέσιμης μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες αλλά και όσες νέες υπηρεσίες γίνουν διαθέσιμες στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για όλους τους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν στην ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών της εταιρείας κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των υπηρεσιών και σελίδων παρέχεται “ως είναι” και ότι η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετική με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή και οποιουδήποτε περιεχομένου που αφορά προσωπικές ή προσωποποιημένες σελίδες ή υπηρεσίες.

Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, να καταργεί τις παρεχόμενες από το σωματείο υπηρεσίες ή να δημιουργεί νέες δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών και δίχως να χρειάζεται σχετική τροποποίηση των παρόντων όρων. Ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες η οποία μπορεί να απαιτεί καταβολή τελών σε τρίτους φορείς όπως για παράδειγμα οι παροχείς υπηρεσιών internet. Για την πιο πάνω πρόσβαση η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” δεν φέρει καμία ευθύνη τόσο από τεχνικής άποψης όσο και σε όποια καταβλητέα τέλη κάθε μορφής προκύπτουν από αυτή τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να καταβάλει. Συμπληρωματικά ο επισκέπτης/χρήστης φέρει ακέραια την ευθύνη για τον προσωπικό του εξοπλισμό για τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που θα του επιτρέπουν την πρόσβαση στις σελίδες και τις υπηρεσίες μαζικές ή προσωπικές που προσφέρουν οι διαδικτυακοί τόποι και οι υποτομείς (subdomains) Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”.

Στους παρόντες όρους χρήσης περιλαμβάνεται και η Πολιτική Απορρήτου (σε ξεχωριστό κεφάλαιο), στην οποία εξηγείται λεπτομερώς ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών όπου και εάν υπάρχει καθώς και οι υπηρεσίες των cookies,  σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ),  ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018 καθώς και με  την εκάστοτε εν ισχύ εθνική νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” είναι πιθανό να παρέχει στους χρήστες / μέλη την δυνατότητα ανάρτησης – δημοσίευσης περιεχομένου στις σελίδες της. Σε αυτή την περίπτωση είναι αμοιβαίως κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα και γενικά όλο το περιεχόμενο που αναρτούνται ή / και δημοσιεύονται από τους χρήστες / μέλη παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό συνεπάγεται ότι ο χρήστης / μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους περιεχομένου που αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή γενικά καθιστά διαθέσιμο σε άλλους χρήστες μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”. Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” δεν δύναται να ελέγχει λόγο του όγκου του περιεχομένου κάθε είδους περιεχομένου που οι χρήστες αναρτούν, οπότε δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί την ακρίβεια, ακεραιότητα, νομιμότητα ή και ποιότητα αυτού του περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται πλήρως ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο που δύναται να είναι προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου αναρτηθεί, αποσταλεί ή μεταφερθεί ή με  οποιοδήποτε άλλο τρόπο καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες / μέλη στις υπηρεσίες του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”. Εάν η ιστοσελίδα δεχθεί ειδοποίηση για περιεχόμενο που προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί κατά τη κρίση της το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου και την διακοπή λειτουργίας του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει πάντα κατά την κρίση της εταιρείας τους όρους χρήσης.

Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή / και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”.

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή / και προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή / και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή / και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της ιστοσελίδας του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”.

11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή / και αποθήκευση  ή / και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).

Ο χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” κατανοεί και πλήρως αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα του σωματείου δεν προχωρά σε κανέναν προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου και ότι τόσο η ιστοσελίδα του σωματείου όσο και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι υποχρέωση) της άρνησης ανάρτησης, δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών και των σελίδων του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”.

Επίσης η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα της διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου κρίνουν ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήση.

Ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται πλήρως ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του κινδύνου που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου και υπηρεσία της ιστοσελίδας του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”. Επίσης, ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται την ευθύνη οποιασδήποτε απόφασης να  βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου φιλοξενείται στις ιστοσελίδες του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”. Υπό αυτή την έννοια ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” ή αναρτάται, ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”, των chat rooms, των σελίδων χρηστών, των live μεταδόσεων, των σχολίων και όλων των άλλων υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του διαδικτύου και ως εκ τούτου δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους κατά τόπους κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Επίσης, δεσμεύεται να εφαρμόζει πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Κύπρο και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” και μέσω των οποίων αναρτά ή και δημοσιεύει πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στην ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” και για όσο χρόνο αυτά φιλοξενούνται και είναι μέρος των υπηρεσιών της ιστοσελίδας του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” επιτρέπει στην ιστοσελίδα να χρησιμοποιεί τον χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Ο χρήστης επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”  διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του / των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή / και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

  1. Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή προκύψει μεταξύ των χρηστών / επισκεπτών των διαδικτυακών της τόπων και των τρίτων παροχών υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”.
  2. Στο περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων της ιστοσελίδας του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές (links/hyperlinks) σε ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται κατά οιονδήποτε τρόπο από την ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” και κατά συνέπεια δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενό τους.
  3. Στους διαδικτυακούς τόπους της ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” προβάλλονται διαφημίσεις από τρίτες εταιρείες ή /και οργανισμούς και διαφημιστικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού. Κατά συνέπεια η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα του περιεχόμενου των διαφημίσεων, τα λάθη, τις παραλείψεις ή ανακρίβειες που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτές.
  4. Οι ιστοσελίδες της ιστοσελίδας του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” περιέχουν διαφημιστικό υλικό σε διάφορες μορφές, όμως η ιστοσελίδα του σωματείου δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών / επισκεπτών ή οποιονδήποτε τρίτων που θίγονται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτούνται. Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” δεν υποχρεούται και δεν εξετάζει τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που εμφανίζεται στις ιστοσελίδες της πέρα κάποιων προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που γίνονται εύκολα αντιληπτές από οποιοδήποτε συνετό πολίτη. Κατά συνέπεια η ιστοσελίδα του σωματείου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιαδήποτε ευθύνη για το διαφημιστικό περιεχόμενο. Η ευθύνη  βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και τους δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναρτώνται ή δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου γίνεται ρητή αναφορά σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της ιστοσελίδας του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” και προστατεύονται από την Κυπριακή νομοθεσία, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Κατά συνέπεια κανένα από αυτά δεν δύναται, εν μέρη ή εξ ολοκλήρου, να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” και φέρουν τα σήματα ή την αναφορά στις αντίστοιχες εταιρείες, οργανισμούς ή φορείς, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται κανένα δικαίωμα αναπαραγωγής, πώλησης, μεταπώλησης ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπορικής εκμετάλλευσης μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου των ιστοσελίδων του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το σωματείο ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” λόγω της φύσης και του όγκου του διαδικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένου της ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο παρέχεται «ως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή συνεπαγόμενη κατά οιονδήποτε τρόπο.

Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” δεν εγγυάται ότι οι ιστότοποι της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου συγγενικού site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων οι σελίδες, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τίθενται στη διάθεση των χρηστών / επισκεπτών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα, κώδικες ή συστατικά. Επίσης, ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών ή τα αποτελέσματά τους. Το δε κόστος των πιθανών διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο χρήστης / επισκέπτης και επ’ ουδενί η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.”.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το σύνολο του περιεχομένου και οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους ιστότοπους του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη / επισκέπτη και γενικά προς τη διαδικτυακή κοινότητα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή προτροπές για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων ενεργειών. Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου, χωρίς όμως να δύναται να εγγυηθεί για την αρτιότητα, πληρότητα επάρκεια και σε γενικές γραμμές καταλληλότητα αυτού. Επίσης, λόγω του όγκου των συλλεγόμενων πληροφοριών και των πολλαπλών πηγών, η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” δεν εγγυάται την απουσία λαθών καθώς στη πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του περιεχομένου περιλαμβάνονται τρίτοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Κατά συνέπεια οι χρήστες / επισκέπτες των ιστοσελίδων του σωματείου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι κατά την χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών να προχωρούν στη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών.

‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS/HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” δεν κάνει κανέναν έλεγχο στη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω δεσμών (links/hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Κατά συνέπεια, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση των δεσμών (links/hyperlinks) και την είσοδο των χρηστών / επισκεπτών σε άλλες ιστοσελίδες. Ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί στις αντίστοιχες ιστοσελίδες οι οποίες και φέρουν ακέραια την ευθύνη του περιεχομένου τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή ενστερνίζεται ή με οποιονδήποτε τρόπο εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται ηλεκτρονικά με οποιονδήποτε τρόπο.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ (LIVECHAT)

Οι ιστοσελίδες του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” διατηρούν χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς και να μη προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες ή εκδικητικές διατυπώσεις. Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να μην επιτρέψει την ανάρτηση οποιουδήποτε μηνύματος δεν τηρεί τους πιο πάνω κανόνες κατά την αποκλειστική κρίση της. Επίσης, δεν αποδέχεται, ενστερνίζεται ή συμφωνεί με την οποιαδήποτε ιδέα ή προσωπική αντίληψη των χρηστών που συμμετέχουν στις υπηρεσίας συνομιλίας οι οποίοι έχουν το δικαίωμα της προσωπικής τους άποψης. Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει τον οποιοδήποτε χρήστη παραβιάζει κατά συρροή τους κανόνες των χώρων παροχής συνομιλίας και δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες / επισκέπτες των υπηρεσιών τη δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους πάνω σε διάφορα ζητήματα της κοινωνικής, πολιτικής, αθλητικής, πολιτιστικής ζωής αλλά και άλλων ζητημάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος του κοινού. Οι απαντήσεις που δίνονται από τους χρήστες καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το θέμα που τέθηκε για ψηφοφορία. Η ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των στοιχείων αλλά και την πνευματική ιδιοκτησία των συμπερασμάτων στα οποία οδηγούν.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι πιο πάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδα του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από τις νομοθεσίες που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των πιο πάνω όρων καθίσταται αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θα αφαιρείται από το παρόν χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Οι πιο πάνω όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας του σωματείου ”Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.” και των χρηστών / επισκεπτών του περιεχομένου και των υπηρεσιών των ιστοσελίδων της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσης συμφωνίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.