You are currently viewing Ατυχής ο παραλληλισμός Σκωτίας – ψευδοκράτους

Λονδίνο, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Μια από τις απόψεις που ακούγονται τον τελευταίο καιρό αναφορικά με το επικείμενο δημοψήφισμα για ανεξαρτητοποίηση της Σκοτίας στις 18 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, είναι ότι τυχόν ανεξαρτητοποίηση της Σκοτίας πιθανόν να θέσει αρνητικό προηγούμενο για την Κύπρο και να ενισχύσει τα επιχειρήματα των Τούρκων για αναγνώριση των κατεχομένων ως ξεχωριστής κρατικής οντότητας. Ως ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούμε τη συγκεκριμένη θέση ανυπόστατη και αβάσιμη αφού δεν λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, σημαντικές ιστορικές διαφορές Σκωτίας και Κύπρου αλλά ούτε και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Ο λαός της Σκοτίας είναι γηγενής πληθυσμός, λαός που έχει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση με βάση το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν το 1707 η Σκοτία αποτελούσε ανεξάρτητο κράτος. Αντιθέτως, στην περίπτωση της Κύπρου, ο πληθυσμός των κατεχομένων, δηλαδή τουρκοκύπριοι και έποικοι βρίσκονται εκεί ως αποτέλεσμα εποικισμού και βίαιης μετακίνησης πληθυσμών που προήλθε μέσω της εισβολή του 1974. Με την ίδια μέθοδο προέκυψε και η παράνομη σύσταση του ψευδοκράτους. Άρα τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα κράτος, δηλαδή μόνιμος πληθυσμός, καθορισμένη περιοχή και αποτελεσματική διοίκηση επί της περιοχής, ναι μεν πληρούνται de facto από το ψευδοκράτος, εντούτοις είναι απότοκα παρανομίας και άρα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε διεθνή αναγνώριση νόμιμης κρατικής οντότητας στο βόρειο τμήμα του νησιού. Επίσης είναι ατυχές να επικαλείται κανείς παραλληλισμό των δύο περιπτώσεων αφού το δημοψήφισμα στη Σκοτία διεξάγεται με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης του Ην. Βασιλείου εν αντιθέσει με την παράνομη ίδρυση του ψευδοκράτους και τις μονομερείς προσπάθειες για αναβάθμισή του, οι οποίες καταδικάζονται από τη μοναδική κρατική οντότητα στο νησί, την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και τη διεθνή κοινότητα πλην της Τουρκίας.

Στην περίπτωση όμως που εφαρμοστεί το μοντέλο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στην Κύπρο, τα τετελεσμένα της εισβολής, δηλαδή ο πληθυσμιακός, γεωγραφικός και διοικητικός διαχωρισμός, μετατρέπονται με τη δική μας συγκατάθεση από παράνομα σε νόμιμα. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι μια τέτοια «λύση» θα προέλθει μέσω χωριστών δημοψηφισμάτων (όπως προνοεί το κοινό ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου 2014) ισούται με έμμεση αποδοχή της ύπαρξης δύο λαών με ξεχωριστή λαϊκή βούληση και άρα δύο χωριστών δικαιωμάτων στην αυτοδιάθεση όπως στοχεύει η Τουρκία από το 1956 και όπως περιγράφεται στις εκθέσεις του Νιχάτ Ερίμ. Αυτά είναι επιχειρήματα που είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθούν από τους Τούρκους σε περίπτωση ομοσπονδιακής λύσης ούτως ώστε να εκβιάζεται το ελληνοκυπριακό συνιστών κράτος να εγκρίνει τις αξιώσεις τους και να ασκείται έτσι έλεγχος σε ολόκληρο το νησί.

Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών θεωρεί ότι οι ανησυχίες συγκεκριμένων κύκλων αναφορικά με τυχόν ανεξαρτησία της Σκοτίας και την άσκηση του αναφαίρετου δικαιώματος τη αυτοδιάθεσης από το λαό της, στη βάση αυθαίρετωνσυσχετισμών και συμπερασμάτων, οδηγεί στην προβολή μιας λανθασμένης εικόνας για το στάτους κβο στην Κύπρο που διαφέρει ριζικά με αυτό της Σκοτίας. Αυτός ο παραλογισμός ευθυγραμμίζεται πλήρως με την τουρκική προπαγάνδα και τις επιδιώξεις του κατοχικού μορφώματος των κατεχομένων ενώ εξυπηρετεί άριστα την εξωτερική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου που δικαίως θεωρείται ο ηθικός αυτουργός για τα δεινά της Κύπρου από την αγγλοκρατία μέχρι σήμερα. Εάν θέλουμε, με γνώμονα τις εξελίξεις στη Σκοτία, να λάβουμε ένα μήνυμα, αυτό θα ήταν ότι με την τουρκικής εμπνεύσεως λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας η οποία προνοεί πληθυσμιακή πλειοψηφία Τούρκων στον βορρά και νομιμοποίηση της διοικητικής δομής του ψευδοκράτους, η δυνατότητα απόσχισης και ανεξαρτητοποίησης του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κρατιδίου ενισχύεται με την δική μας συγκατάθεση. Η Σκοτία στο παρόν στάδιο έχει χαρακτηριστικά, όχι όμοια με την ημικατεχόμενη Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά με το δυνητικό τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος της ομόσπονδης Κύπρου που θα προκύψει μελλοντικά σε περίπτωση που εφαρμοστεί η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.

Σε σχέση με το δημοψήφισμα, τασσόμαστε ξεκάθαρα υπέρ της άσκησης του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης από το λαό της Σκοτίας του οποίου η ετυμηγορία πρέπει να τύχει σεβασμού από τη διεθνή κοινότητα ανεξαρτήτως του αποτελέσματος.

Γραφείο Τύπου

ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου

One of the views recently expressed regarding the upcoming Scottish referendum for independence, claims that Scottish independence would pose a negative precedent for Cyprus and would reinforce Turkish arguments for recognition of the occupied part of Cyprus as a separate state entity. METOPO UK considers this view as unfounded and ungroundedsince it does not take into account amongst other factors, the significant historical differences in the cases of Scotland and Cyprus as well as the rules and principles of international law.

 Scotland’s population is indigenous, a “people” that has the right to self-determination under international law. In addition, one must not ignore the fact that Scotland was indeed an independent state before 1707. On the contrary, in the case of Cyprus, the population in the areas occupied by Turkey, and specifically the Turkish Cypriots and the illegal Turkish settlers, are present there only as a result of the forced displacement of populations from the 1974 Turkish invasion. The same illegality was the basis of the creation of the so-called “TRNC”, the pseudo-state in the occupied areas that only Turkey recognises. Therefore, the criteria of statehood, and specifically permanent population, defined territory and effective government, although de facto possessed by the “TRNC”, are the result of illegal use of force and thus cannot lead to the recognition of a legal state entity in the North of the island. Moreover, it is misleading to claim any correlation between the situation in Cyprus and in Scotland, since the Scottish referendum is taking place with the consent of the UK government, in contrast with the illegal establishment of the so-called “TRNC” and the unilateral attempts to upgrade it, which are condemned by the only legal state entity on the island, the Republic of Cyprus as well as the international community besides Turkey.

 However, if the model of a bizonal-bicommunal federation is applied as a solution to the Cyprus problem, the results of the invasion, namely the division in population, territory and administration, will be converted with our consent, from illegal to legal. Additionally, the fact that such a “solution” will come about through separate referendums, is an indirect recognition of the existence of two “peoples” with separate rights to self-determination, something that Turkey has being aiming at from 1956, with the Nihat Erim reports. In the case of a federal solution to the Cyprus problem, these arguments may well be used by the Turks in extorting the “Greek Cypriot federal state” to accept the Turkish demands and thus allowing Turkey to effectively exert its influence on the whole island.

 METOPO UK, regards the concerns regarding the possible independence of Scotland and the exercise of the fundamental right to self-determination by the Scottish people, on the basis of arbitrary correlations and conclusions, as leading to the projection of a distorted picture as to the status quo in Cyprus, which radically differs from that in Scotland. This absurdity is fully aligned with the Turkish propaganda and the goals of the occupying regime in the North of the island and is only serving the UK’s foreign policy who is rightly considered as the abettor of Cyprus’ suffering from the colonial times until today. If we wish to use the recent developments in Scotland in order to derive a message, that would be that with the Turkish-inspired solution of bizonal-bicommunal federation, which provides for the entrenchment of a Turkish majority population in the North and legalizes the administrative structure of the pseudo-state, the possibility of secession by the “Turkish Cypriot federal state” is enhanced with our consent. Scotland presently has characteristics not similar to the occupied north of Cyprus, but similar to the potential “Turkish Cypriot federal state” which will come about in the future in we accept “bizonal-bicommunal federation”.

 In relation to the Scottish referendum, we take a clear stance in favour of the exercise of the right to self-determination by the people of Scotland, whose decision must be respected by the international community, whatever the result.

Press Office

METOPO Cypriot Student Movement UK