Επιτροπή-Βορείου-Η-Β 2011-2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΡΕΙΟΥ Η.Β. 2011-2012

Γιώργος Φιλιππίδης
Πρόεδρος

University of Manchester

Αντρέας Γεωργιάδης
Οργανωτικός Γραμματέας

University of Manchester

Αγγελική Ανδρέου
Γενικός Γραμματέας

University Central Lancashire

Αλέξανδρος Αποστόλου
Πρόεδρος

University of Manchester